Анонс Тренер-Education №2 2016 г.

Опубликовано: 11.10.2018

Анонс   Тренер-Education   №2  2016 г.

         Көптілділік – прогрессивті феномен, өйткені ұлттардың өзара түсіністіктері мен әріптестігіне, туған тілдерінің дамуы мен байытылуына, сонымен қатар адамның жалпы мәдениетінің жоғарылауына әсер етеді. Тарихта көрсетілгендей ғылым, білім және мәдениеттің танымал өкілдері тек өз туған тілін білуімен ғана шектелмеген. Кең әрі бай көптілділік кеңістігі ұлттың өмірлік күшінің, оның шығармашылық потенциалының айқындалуы болып табылады.  

Ана тілді шетел тілімен қоса оқыту тәжірибесі мен ғылыми зерттеулерге сүйенетін болсақ, тілдердің өзара байытылуы мен оқушы тұлғасының жан-жақты дамуына деген оң әсер еткенін дәлелдейді.

 Еліміздегі білім беру жүйесінің модернизациясы ең алдымен мазмұнның жаңартылуымен, оның іс-әрекеттік, дамытушылық, мәдени сипаттарымен қамтылуымен, кәсіби мобильді, коммуникативті құзыретті және шығармашылықтары жоғары мамандардың заманауи еңбек нарығының талаптарымен тығыз байланысты. 

Журналдың басым бөлігі білім беру мазмұнын жаңарту тақырыбындағы материалдарға берілген. Журналда: «Өрлеу» БАҰО АҚ Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ПҚ БАИ директоры, педагогикалық ғылымдар докторы, профессор А.Мурзалинованың «Білім беру мазмұның жаңарту – жоғары интеллектті және білімді халықтың таңдау» , Қостанай ауданы әкімдігі білім бөлімінің" Заречный орта мектебі  " ММ қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі Р.Е.Майконованың « Қазақ тілі мен әдебиет сабағында оқушылардың  тілдік  және  коммуникативтік  құзіреттіліктерді дамыту» , «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қостанай облысы бойынша  ПҚ БАИ аға оқытушысы А. Е.Кожаниязованың «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында педагогтарды үздіксіз кәсіби дамыту мәселелері» , Қостанай ауданы, Затабол – мектеп гимназиясының ағылшын тілі пәні мұғалімдері Е.Божко, Е.Магамедованың «Жазба сөздің тәжірибесі» элективтік курсын құрастырудың тәжірибесі» мақалалары берілген.

Журнал білім беру мазмұнын жаңарту курстарынан өткен тыңдаушылардың пікірлерін баспаға шығаруды бастады. Осы номерге Костанай облысының мұғалімдері басылды.

           «Мәңгілік ел» тәрбиелік құндылықтарын жүзеге асыру  аясындағы  «Өрлеу» БАҰО АҚ Қостанай облысы бойынша ПҚ БАИ директоры, педагогика ғылымдарының кандидаты М.В.Слесарьдің  «Педагогтың диалогтік тәжірибені меңгеруі оқушылардың полиэтникалық мәдениетінің табысты дамуын  қамтамасыз етеді»   мақаласы көп оқырмандардың қызығушылығын тудырады.

«Диалог» айдарында деңгейлік бағдарламалар идеяларын білім беру үдерісіне табысты енгізу туралы мұғалімдердің ойтолғаулары берілген.

«Тәжірибе» және «Тренерлік клуб» дәрстүрлі айдарларында тренерлер мен сертификатталған мұғалімдердің деңгейлік бағдарлама идеясын оқытуда қолданудың тәжірибесімен бөліседі.

«Конкурсқа» айдарында "Өрлеу" БАҰО" АҚ тренерлерінің шығармашылық мақалалары, инновациялық оқытуларын көруге болады

         Қазақстан авторларының 36 материалы басылады. Оның 16 мақаласы аймақтардан.

Журналды безендіруге  авторлардың жіберген  іс – шара өткізгеннен бейнелеген фотографиялары қолданылды.

Журналдың түйінді идеясы – «тренер - мұғалім» кәсіби қауымдастығын біріктіру.

 «Тренер-Education» журналы –  оқытудағы тәжірибедегі өзгерістер мен білім беру мазмұнын жаңарту аясында кәсіпқойлардың диалогтік алаңына айналды.

 Құрметті сертификатталған мұғалімдер мен тренерлер!

«Тренер-Education» журналын насихатталуы бұл республика мектептерінде оқу мен оқытудың сапасын арттыру бойынша идеяларымен бөлісу алаңы және Сіздің Республиканың білім беру саласындағы көшбасшысы ретіндегі міндетіңіз! 

Журналдың жаңа номерін ала отырып, Сіздерді қызықтыратын тақырыптар туралы жаңа білім алып және өздеріңіздің табысты мансаптарыңыз үшін келесі қадамға бағыт аласыздар!

Біз жариялау үшін мақалаларды тек қана Қазақстан мұғалімдерінен ғана емес, сонымен қатар әлемнің басқа нүктелерінің жаңалықтарын, очерктерін қуана басылымға шығару үшін күтеміз. 

 Журналдың жұмыс тілдері – қазақша, орысша, ағылшынша.

 

Анонс   Тренер-Education   №2  2016 г.

         Полиязычие – прогрессивный феномен, поскольку способствует взаимопониманию и сотрудничеству народов, и поскольку способствует обогащению и развитию родных языков, повышению общей культуры человека. Выдающиеся деятели науки, образования и культуры, как свидетельствует история, обычно не ограничивались знанием родного языка. Широкое и богатое  полиязыковое пространство есть одно из проявлений жизненных сил народа, его творческого потенциала.

Научные исследования и практика взаимосвязанного обучения родному и иностранному  языкам свидетельствуют о взаимообогащении и о положительном влиянии языков на всестороннее развитие личности обучаемых.

           Модернизация системы образования, которая проводится в нашей стране, связана прежде всего с обновлением содержания, с обеспечением его деятельного, развивающего, культуросообразного характера, с запросами современного рынка труда на профессионально мобильных, коммуникативно компетентных и творчески мыслящих специалистов.

           Большая  часть  данного  номера  журнала  отдана  именно материалу по обновлению содержания образования: представлены статьи  Мурзалиновой  А., доктора       педагогических   наук, профессора, 

директора   филиала АО «НЦПК «Өрлеу»   ИПК  ПР по Северо-Казахстанской области»  « Обновление содержания образования – выбор высокоинтеллигентных и образованных наций»,  Майконовой  Р.Е.

қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі,Қостанай ауданы әкімдігі білім бөлімінің

" Заречный орта мектебі  " ММ « Қазақ тілі мен әдебиет сабағында оқушылардың  тілдік  және  коммуникативтік   құзіреттіліктерді дамыту», Кожаниязовой А. Е., «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қостанай облысы бойынша  ПҚ БАИ аға оқытушысы «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында педагогтарды үздіксіз кәсіби дамыту мәселелері» ,Божко Е., Магамедовой Е.,  учителей  английского языка Затобольской школы-гимназии, Костанайский  район  « Практика создания элективного курса

«практика письменной речи» . Журнал  начинает  публикацию  отзывов учителей, прошедших курсы по обновлению  содержания  образования, в этом  номере  представлены  учителя  Костанайской  области.

         Особый  интерес  вызовет  статья  Слесарь  М.В., кандидата педагогических  наук, директора  филиала  АО «НЦПК  «Өрлеу» ИПК  ПР  по  Костанайской  области»  « Владение педагогом диалогическим опытом обеспечит  успешное  развитие  полиэтнической  культуры школьников» по реализации  воспитательных  ценностей  «Мәңгілік   Ел». В  рубрике «Диалог»  снова  печатаются  размышления педагогов   о позитивных  результатах  внедрения в учебный  процесс   уровневых   программ.  

         Традиционные  рубрики  «Опыт»  и  «Тренерский клуб» представляют практический  опыт  сертифицированных учителей и тренеров по использованию в преподавании идей уровневых курсов.

         В рубрике «На  конкурс» в целях роста профессионального  мастерства тренеров, творческого  совершенствования  практики  представлены статьи  прикладного  характера  тренеров АО «НЦПК  «Өрлеу»   об   авторском инновационном  опыте  преподавания  на  уровневых  курсах.

         Планируется  опубликовать   36  материалов    авторов  из  Казахстана из  16-ти  регионов.

Для  оформления  журнала   использовались  аутентичные  фотографии, присланные авторами и сделанные во время проведения  мероприятий.

Ключевая  идея     журнала – сплотить профессиональное сообщество  «тренер - учитель». «Тренер-Education»  - это  демократичная  площадкой для диалога  профессионалов  о практических  изменениях в преподавании и обучении в рамках обновления содержания образования.

 Уважаемые   сертифицированные   учителя и тренеры!

Популяризация   журнала   «Тренер-Education»     как площадки обмена идеями по улучшению качества преподавания и обучения в школах республики – ваша задача как лидера в образовании республики!

Приобретая  очередной  номер  журнала,  вы  получаете  новые  знания по интересующей вас теме и делаете   следующий шаг   в вашей успешной карьере!

Мы ждем материал для опубликования не только от  учителей Казахстана, но с удовольствием  опубликуем статью, очерк, новости наших читателей из любой точки планеты.

Рабочие  языки  журнала -  казахский, русский, английский.

rss